Giới thiệu phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa huyện Đăk GLong được thành lập theo quyết định số 417/QĐ-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông về việc “Thành lập các khoa phòng trực thuộc bệnh viện”.

1. Tên khoa, phòng: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
2. Cơ cấu tổ chức
+ Phòng hiện có tổng số 07 nhân viên.
Lãnh đạo phòng hiện tại
+ Trưởng phòng: BS  Sầm Phúc Hoan
+ Phó trưởng phòng: Bs. Đoàn Văn Đông
+ Phó trưởng phòng: CNDD. K' Biêng
3. Tóm tắt lịch sử hình thành:
Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa huyện Đăk GLong được thành lập theo quyết định số 417/QĐ-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông về việc “Thành lập các khoa phòng trực thuộc bệnh viện”.
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư trang thiết bị y tế trực thuộc bệnh viện đa khoa huyện Đăk GLong ngay từ khi thành lập không có cán bộ chuyên trách, chủ yếu luân phiên kiêm nhiệm từ các khoa phòng, chịu sự ảnh hưởng khó khăn chung về nguồn nhân lực trong toàn viện, đến năm 2012 đã bố trí sắp xếp 01 cán bộ chuyên trách tại phòng và đến nay phòng đã có tổng số 04 cán bộ CNVC chuyên trách. Trình độ chuyên môn của từng cán bộ viên chức tại phòng dần được củng cố để đáp ứng công việc tại phòng: 01 bác sỹ định hướng ngoại tổng quát làm Trưởng phòng, 01 CN Điều dưỡng, 01 CN Công nghệ thông tin, 01 điều dưỡng trung học.
Phòng KHTH - VTTTBYT là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, luôn song hành với sự phát triển của bệnh viện.
Đặc biệt trong những năm gần đây việc, Phòng KHTH đã trực tiếp tham mưu, ứng dụng hệ thống Công nghệ Thông tin quản lý chuyên môn, công tác dược, …Công tác cải tiến chất lượng bệnh viện.
Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện. Phòng Kế hoạch tổng hợp - VTTBYT được đổi tên thành Kế hoạch - Nghiệp vụ
4. Chức năng, nhiệm vụ
4.1. Chức năng
Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
4.2. Nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ như sau:
1. Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn của toàn Trung tâm, căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Đơn vị.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế đơn vị để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung tâm.
5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, TYT xã trực thuộc Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Trung tâm.
6. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Trung tâm và quy định của nhà nước.
8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
9. Tổ chức công tác trực toàn Trung tâm.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
5. Các hoạt động chính
5.1. Khám bệnh, chữa bệnh
- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết-tổng kết công tác điều trị của các khoa phòng, TYT xã.
- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn và một số quy chế khác của các khoa phòng và nhân viên trong bệnh viện: quy chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh theo yêu cầu, hội chẩn, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn, người bệnh không có thân nhân, người bệnh tử vong,....
- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm và trạm y tế xã, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm.
- Tổ chức, lập kế hoạch, tham gia công tác hiến máu nhân đạo.
- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trong Trung tâm và khi có yêu cầu của Giám đốc.
5.2. Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ  
- Tham gia xét duyệt các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm các cấp hàng năm.
- Tổng hợp, trình xét duyệt các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của Trung tâm.
- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế trong Trung tâm.
5.3. Báo cáo, thống kê, lưu trữ
- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.
- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để báo cáo Giám đốc.
- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.
5.4. Quản trị mạng
- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng trong Trung tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Trung tâm cho nhân viên Trung tâm.
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả của hệ thống mạng, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng trong Trung tâm. Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm.
- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của Trung tâm. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Trung tâm.
6. Thành tích đạt được:
Tập thể  nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và được tặng giấy khen của Sở Y tế và của Giám đốc Trung tâm về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình một số Giấy khen tiêu biểu sau:
Trước khi sáp nhập:
Năm Danh hiệu thi đua Số ngày tháng năm ban hành Quyết đinh, cơ quan ban hành quyết định
2007 Tập thể Lao động tiên tiến Quyết định số 300/QĐ-SYT ngày 14/2/2008 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2009 Tập thể Lao động tiên tiến Quyết định số 300/QĐ-SYT ngày 14/2/2008 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2010 Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 07/2011/QĐ-SYT ngày 15/1/2011 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2011 Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 901/QĐ-SYT ngày 14/12/2011 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2012 Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 1766/QĐ-SYT ngày 25/12/2012 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2013 Giấy khen Quyết định số 53/QĐ-SYT ngày 06/01/2014 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2014 Giấy khen, Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số 46/QĐ-SYT ngày 15/01/2015 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2015 Giấy khen Quyết định số 11/QĐ-SYT ngày 21/01/2015 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2016 Giấy khen Quyết định số 159/QĐ-SYT ngày 11/4/2016 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông
2017 Giấy khen Quyết định số      /QĐ-SYT ngày /   / 2018 của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay860
  • Tháng hiện tại37,518
  • Tổng lượt truy cập1,161,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây