Nội dung sinh hoạt dưới cờ tháng 9/2019 Chuyên đề "Nói đi đôi với làm"

Thứ tư - 18/09/2019 22:27
 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nói đi đôi với làm" gồm 04 nội dung
undefined
undefined
CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9
"Nói đi đôi với làm"
 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Nói đi đôi với làm" gồm 04 nội dung:
1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm
2- Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm
3- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm
4- Một số giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.

Bác Hồ kính yêu là tấm gương sáng ngời về nói đi đôi với làm
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm:
- Nói đi đôi với làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng theo quan niệm của Hồ Chí Minh: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.
- Nói đi đôi với làm, nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai. Cán bộ, đảng viên phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng và được cụ thể hóa trong từng giai đoạn, để thực hiện đúng và tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo; phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lênin, kim chỉ nam cho phương hướng trong công việc thực tế.
- Nói đi đôi với làm, không được "nói một đằng, làm một nẻo". Nói được, làm được sẽ mang lại hiệu quả công việc, được nhiều người hưởng ứng, ủng hộ, làm theo. Không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm.
- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh giá trên cơ sở kết quả công việc, không chung chung, đại khái, phải đi sâu đi sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc được giao, không làm theo lối quan liêu.
- Không được "hứa mà không làm", trong hoạt động thực tiễn, tổ chức thực hiện đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từ việc nhỏ đến việc lớn phải thiết thực.
Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm:
Nói đi đôi với làm là một trong những phẩm chất sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Trong suốt cuộc đời, Bác đã thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ nói đi đôi với làm. Nhiều câu chuyện cảm động về việc nêu gương, nói đi đôi với làm của Bác để cho chúng ta học tập, từ đôi dép lốp Bác đi, áo vá vai Bác mặc đến cái ô tô cũ Bác dùng, việc nhịn bữa ăn để cứu dân nghèo... đã thể hiện tấm lòng nhân ái, tấm gương đạo đức, tư tưởng vì nước vì dân, Người nói: cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi , nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.
Theo Bác, ai chẳng muốn no cơm, ấm áo, nhưng cuộc sống vật chất hết đời người là hết, còn tiếng tăm tốt xấu truyền đến ngàn đời sau. Cán bộ, đảng viên phải cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để tránh cho dân khổ, nước nguy để đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đất nước mạnh giàu.
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm:
Hiện nay, tình trạng "nói không đi đôi với làm", "nói mà không làm", "nói một đằng, làm một nẻo", "nghĩ một đằng, nói một đằng", "nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác" đang diễn ra ở nhiều nơi, ở nhiều không ít người. Bệnh nói dối, làm sai, dối cấp trên, dối dân để bớt xén vì lòng tham, bao che khuyết điểm cho nhau, hình thành phe phái, cánh hẩu... đang gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. Thực hiện "nói đi đôi với làm" đối với mỗi cán bộ, đảng viên rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện "nói đi đôi với làm" là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng. Thực hiện nói đi đôi với làm hiện nay, trước hết phải từ trên xuống dưới, từ người lãnh đạo cấp cao đến cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở. Phải kiên quyết xóa bỏ các cơ chế quản lý đã lỗi thời buộc mọi người gần như đồng tình với việc khai man. Phải thực hiện công khai, minh bạch, trước hết là chức trách của mỗi người để có sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, của nhân dân.
Nói đi đôi với làm để hướng dẫn nhân dân làm theo, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Bác căn dặn: "muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân.
Để khắc phục tình trạng "nói không đi đôi với làm", "nói mà không làm", "nói một đằng, làm một nẻo", "nghĩ một đằng, nói một đằng", "nói với cấp trên khác, nói với cấp dưới khác", hướng dẫn đề ra bảy giải pháp để khắc phục và đẩy lùi:
Một là, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Hồ Chí Minh "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh". "Nói đi đôi với làm" không chỉ là nguyên tắc, đạo đức, lẽ sống mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, trong sáng của mỗi con người.
Hai là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và phải coi đây là nhiệm vụ cơ bản xuyên suốt. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải được đặt lên hàng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải xác định cho mình một lập trường tư tưởng vững vàng, để làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, đặc biệt trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa.
Ba là, mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, tăng cường đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với cán bộ, đảng viên và quần chúng; thường xuyên tổ chức tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đây là một nguyên tắc và là cơ sở xây dựng đức tính trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Bốn là, nâng cao nhận thức của tập thểm cá nhân là để đem lại kết quả trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng nhiều hơn, cần sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo tiền đề để cấp dưới học tập, noi theo.
Năm là, kiên quyết đấu tranh với những bệnh tham ô, lười biếng, háo danh, cửa quyền, "nói một đằng, làm một nẻo" hoặc nói không đi đôi với làm; khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm; thực hiện làm đúng những gì đã nói, làm tốt những việc cần làm, đáng làm; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, dân chủ, khoa học và phải là hạt nhân hội tụ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.
Sáu là, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với 45 năm thực hiện Di chúc của Bác, cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong cơ quan, đơn vị.
Bảy là, phát hiện và nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt đi đôi với đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện xuống cấp đạo đức trong gia đình, nhà trường và xã hội. Mỗi tập thể, tổ chức vừa đóng vai trò giám sát, vừa tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, hoàn thiện nhân cách. Đặc biệt vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết, cần thể hiện sự vững vàng, yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để đất nước ổn định và phát triển.
Nhận được thông báo này, ngoài sinh hoạt dưới cờ, yêu cầu các chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề này lồng ghép trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2019./.
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay482
  • Tháng hiện tại42,841
  • Tổng lượt truy cập1,166,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây