Kế hoạch kiểm tra cải tiến chất lượng 03 tháng đầu năm 2024

Chủ nhật - 21/04/2024 22:13
chỉ số chất luọng
chỉ số chất luọng
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK GLONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-TTYT           Đắk Glong, ngày


KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 03 tháng đầu năm 2024.
 
   

Căn cứ Thông tư số 19/213/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện;
Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;
Căn cứ Quyết định 7051/QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng Bệnh viện;
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-TTYT ngày 29 tháng 01 năm 2024 kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2024.
Đề đảm bảo tiến độ tự kiểm tra, đánh giá chất lượng, từ đó có giải pháp nâng cao, cải thiện các tiêu chí để công tác kiểm tra cuối năm đạt kết quả tốt. Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng 03 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu chung:
- Đánh giá thực trạng chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm;
- Qua kiểm tra, đánh giá, phát hiện những hoạt động cải tiến chất lượng tốt nhằm tuyên dương, nhân rộng và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt chưa đáp ứng nhu cầu;
- Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn và cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện năm 2024.
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng dựa trên “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016.
- Nắm bắt tình hình khám chữa bệnh, việc thực hiện quy chế đơn vị tại các khoa, phòng kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tồn tại của các khoa, phòng.
- Kiểm tra hoạt động khắc phục sau phúc tra CTCL năm 2023.

3. Yêu cầu:
- Việc kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của các khoa, phòng được kiểm tra.
- Các khoa, phòng được kiểm tra phải nghiêm chỉnh chấp hành theo các yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
- Áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá cho hoạt động điều trị.
II. ĐỐI TƯỢNG:
Kiểm tra 09 khoa/phòng trực thuộc Trung tâm Y tế:
- 03 Phòng chức năng:
+ Phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán.
+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.
+ Phòng Điều dưỡng – Dân số & truyền thông.
- 04 Khoa lâm sàng
+ Khoa Khám – Cấp cứu - LCK.
+ Khoa Nội - Nhi - Nhiễm.
+ Khoa Ngoại – CSSKSS & Phụ Sản.
+ Khoa Y học cổ truyền và PHCN
- 02 Khoa hỗ trợ
+ Khoa Dược -TTB - VTYT.
+ Khoa Xét nghiệm và CĐHA.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
- Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá theo “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” phiên bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 và Quyết định 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 do Bộ Y tế ban hành.
- Kiểm tra cụ thể các tiêu chí đã phân công cụ thể cho từng khoa phòng theo Kế hoạch số 44/KH-TTYT ngày 29 tháng 01 năm 2024 kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2024.
- Hội đồng Quản lý chất lượng tổng hợp, phân tích và đánh giá chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá của khoa/phòng và đoàn kiểm tra.
IV. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
- Quan sát, kiểm tra văn bản;
- Quan sát hình ảnh thực tế.
- Hỏi cán bộ, nhân viên;
- Hỏi người nhà người bệnh và người bệnh.
- Các khoa/phòng và đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện theo Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện được đăng tải trên phần mềm trực tiếp theo đường dẫn: tieuchi.chatluongbenhvien.vn/list4home
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:
1. Thời gian các khoa phòng triến khai tự chấm điểm tổng hợp báo cáo gửi về phòng KHNV trước 16 giờ 00 ngày 19/04/2024.
2. Thời gian, địa điểm Đoàn đi kiểm tra, phúc tra:
Ngày 23/04/2024 (thứ 3).
- Buối sáng: Kiểm tra thực tế tại tất cả các khoa, phòng.
- Buổi chiều: Họp nhận xét, đánh giá từng khoa phòng tại Hội trưòng giao ban.
VI. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA:
Thành phần đoàn kiểm tra gồm:
1. Ông: Nguyễn Đức Quý, Phó Giám đốc TTYT – Trưởng đoàn;
2. Bà: Hoàng Mã Loan, NV Phòng KHNV – Thư ký;
3. Ông: Sầm Phúc Hoan, Trưởng phòng KHNV – Thành viên;
4. Bà: Đoàn Tuyết Nhung, PTP phòng TCHC-KT – Thành viên;
5. Ông: K’Biêng, Trưởng phòng Điều dưỡng – DS&TT – Thành viên;
6. Bà: Lê Thị Vân, NV phòng KH-NV – Thành viên;
7. Bà: Hà Thị Hương, NV phòng KHNV – Thành viên;
8. Bà: Nguyễn Thị Dung, NV phòng KHNV – Thành viên;
9. Bà: Hoàng Thị Ngọc Bích, NV Phòng DD – DS&TT – Thành viên;
10. Bà Lê Trần Huyền Trâm, NV phòng TCHC-KT – Thành viên.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp Vụ
- Tham mưu Trương Đoàn họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Đoàn.
- Tổng hợp kết quả chấm điểm của các khoa, phòng.
- Phân công nhân viên tổng hợp, nhập số liệu trực tuyến các phần sau: chuyên môn 1, chuyên môn 2, trang thiết bị, hành nghề, chất lượng 1, chât lượng 2, hành nghề, 1CD10 tại Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chừa bệnh (http://kcb.vn) và kiểm tra tính chính xác của số liệu, chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng của số liệu sau khi đã báo cáo.
- Tham mưu Hội đồng quản lý chất lượng tố chức hợp rút kinh nghiệm, lập kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2024.
2. Phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán:
- Tống hợp đề xuất của các khoa phòng về công tác cải tiến chất lượng.
- Phân công nhân viên tổng hợp, nhập sổ liệu trực tuyến các phần sau: Hành
chính. Tài chính, Nhân sự, Tổ chức, bảng giá dịch vụ tại Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (http://kcb,vn) và kiềm tra tính chính xác của số liệu, chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng của số liệu sau khi đã báo cáo.
- Căn cứ vào chấm điểm của các khoa phòng để xét thi đua khen thương, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các khoa phòng, gắn với trách nhiệm của Lãnh đạo khoa, phòng.
- Tham gia chấm điểm các tiêu chí phòng, cá nhân phụ trách.

3. Phòng Điều dưỡng – Dân số & Truyền thông:
- Phân công nhân viên tống hợp. nhập số liệu trực tuyến phần hài lòng người bệnh tại Trang thông tin điện tử của Cục Quán lý Khám, chữa bệnh (http://kcb.vn) và kiêm tra tính chính xác của số liệu, chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng của sô liệu sau khi đã báo cáo.
- Tham gia chấm điểm các tiêu chí phòng, cá nhân phụ trách.
4. Các khoa hệ điều trị:
- Tiến hành chấm điếm tại các tiêu chí được phân công theo Kế hoạch số 44/KH-TTYT ngày 29 tháng 01 năm 2024 kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2024.
- Chuẩn bị văn bản giấy tờ chứng minh đồng thời báo cáo các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất khi đoàn xuống kiểm tra, phúc tra.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (thay B/c);
- Ban GĐ (chỉ đạo);
- Các khoa, phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHNV(loan), HĐQLCL.
 
GIÁM ĐỐC
Vũ Xuân Tân
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Giong. Yêu cầu Trưởng, phó các khoa, phòng và cán bộ, viên chức nghiêm túc thực hiện./.


 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN PHÚC TRA CTCL 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Ban hành kèm theo kế hoạch số:     /KH-TTYT ngày   tháng   năm 2024
của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong)
STT Khoa/phòng Cá nhân phụ trách chấm điểm
1 Khoa Khám – Cấp cứu - LCK BS Sầm Phúc Hoan
DS Nguyễn Thị Dung
Cn Hoàng Mã Loan
2 Khoa Nội – Nhi – Nhiễm CN Hà Thị Hương
CN K’ Biêng
DD Lê Thị Vân
3 Khoa YHCT & PHCN
4 Khoa Ngoại – CSSKSS & Phụ sản
5 Khoa Dược – TTB – VTYT DD Hoàng Thị Ngọc Bích
CN Lê Trần Huyền Trâm
6 Khoa XN & CĐHA
7 Phòng TCHC-KT CN K’ Biêng
CN Hoàng Mã Loan
8 Phòng KHNV KS Đoàn Tuyết Nhung
DD Hoàng Thị Ngọc Bích
9 Phòng Điều dưỡng – Dân số &TT Cn Lê Trần Huyền Trâm
CN Hà Thị Hương
Ghi chú: Tiêu chí chấm điểm theo phân công nhiệm vụ của phụ lục ban hành theo kế hoạch số 44/KH-TTYT ngày 29/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2024./.
 

Tác giả: trungtamytedakglong

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay482
  • Tháng hiện tại42,700
  • Tổng lượt truy cập1,166,467
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây