Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ bảy - 09/05/2020 23:36
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
                                                            HUYỆN ỦY ĐẮK GLONG
                                                              BAN TUYÊN GIÁO
                                                                             
*
                                                           Số          - HD/BTGHU
                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
                                                                              Đắk Glong, ngày    tháng 4 năm 2020
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020)
-----
Thực hiện Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU, ngày 20/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một  nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. 
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin của Nhân dân với Đảng; cỗ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tấm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
II. YÊU CẦU
 - Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với  tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.
- Việc tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tưởng Chính Phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện trong hoàn cảnh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Covid – 19.
III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẽ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh, của huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 
- Tuyên truyền sâu rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa của huyện. 
- Tuyên truyền những tình cảm yêu mến, lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
- Định hướng dư luận; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Tùy tình hình phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ưởng, của tỉnh, của huyện ở thơi điểm diễn ra lễ kỷ niệm để triển khai các hoạt động tuyên truyền với hình thức tổ chức, quy mô phù hợp, cụ thể:
1. Cấp huyện
- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, cụ thể:
+ Đối với các TCCS đảng trực thuộc sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương váo tháng 5/2020 (có Đề cương kèm theo).
+ Hình thức tổ chức sinh hoạt: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể để triển khai sinh hoạt theo các nội dung bằng hình thức phù hợp, như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị; sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội… 
Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị chỉ đạo, triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp. 
- Chỉ đạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 
- Tham gia các phòng trào, các hoạt động kỷ niệm do tỉnh tổ chức. 
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ban chỉ đạo 35 tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube), tạp chí, trang điện tử của các đơn vị, địa phương
2. Các TCCS đảng trực thuộc
- Tổ chức các hoạt động với quy mô, hình thức phù hợp với thực tiễn tình hình phòng chống bệnh Covid -19 cũng như điều kiện của cơ quan, đơn vị. 
- Tổ chức sinh hoạt chính trị tại chi, đảng bộ theo Đề cương hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn: lưu ý kiểm tra, rà soát việc chỉnh trang các băng rôn, pa nô, áp phích, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các hộ dân, địa điểm công cộng, các trục đường chính, các tuyến đường… đảm bảo trang trọng, đúng quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND huyện
- Quản lý chặt chẽ các thông tin, truyền thông, nhất là việc vi phạm trong đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
- Hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp phích, các chương trình văn hóa – văn nghệ… vào dịp 19/5/2020 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa.
- Triển khai và tham gia hưởng ứng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp. 
- Theo dõi các cơ quan tuyên truyền thực hiện tốt công tác thông tin - tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 
2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị đúng với yêu cầu, hướng dẫn. 
- Chỉ đạo, định hướng triển khai các nội dung tuyên truyền đã xác định tại Hướng dẫn này bằng hình thức phù hợp.
- Định hướng, khuyến khích cán bộ tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền, cộng tác viên dư luận xã hội, Ban chỉ đạo 35 đăng tải, chia sẽ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, Vcnet.vn...).
- Báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo định kỳ thực hiện nhiệm vụ công tác hàng tháng. 
- Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền ; theo dõi, kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm của các TCCS đảng, các cơ quan, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện.
- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền  kỷ niệm phù hợp với tình hình hiện nay nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.
- Định hướng, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đăng tải, chia sẽ thông tin trên các mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, Vcnet.vn...).
- Cùng với Ban chỉ đạo 35 phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chứ chính trị xã hội huyện
- Lựa chọn hình thức phù hợp để triển khai các nội dung định hướng tuyên truyền đoàn, hội các cấp.
- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước. 
- Phát động trong hội viên, thanh thiếu niên triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.
4. Trung tâm Chính trị
Lồng ghép tuyên truyền vào các lớp của đơn vị tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
5. Phòng Văn hóa thông tin
Chỉ đạo, hướng dẫn tốt công tác cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, appic, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các địa điểm công cộng, cổng chào, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
6. Trung tâm Văn hóa – thể thao và truyền thông
- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động lựa chọn hình thức phù hợp để triển khai đậm nét các nội dung tuyên truyền trên tất cả các phương tiện. 
- Mở các chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông tin kịp thời về hoạt động kỷ niệm ở các ngành, các địa phương. 
- Tổ chức tiếp sóng, phát truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm từ Đài Truyền hình Việt Nam. Lồng ghép tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phim tài liệu về Hồ Chí Minh trên các chuyên trang, chuyên mục vào dịp kỷ niệm trong khung giờ phù hợp. 
- Tham gia Cuộc vận động sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề  ‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Phối hợp với trang thông tin điện tử huyện, đài truyền thanh các xã chủ động đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
7. Các TCCS đảng trực thuộc
- Tổ chức các đợt sinh hoạt theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy (có Đề cương kèm theo).
- Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt bằng các hình thức phù hợp: tổ chức họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội...
- Tùy vào tình hình thực tiễn các TCCS đảng triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề phù hợp. 
- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh do huyện và tỉnh tổ chức. 
- Định hướng, khuyến khích cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẽ thông tin trên các mạng xã hội (facebook, zalo)...
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!
4. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!
5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
6. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                 TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),  
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),
- VP và các ban Đảng của Huyện ủy,
- UBND huyện, 
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Trung tâm Chính trị
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp huyện, 
- Phòng VH - TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện,  
- Lưu BTG Huyện ủy.                                                                                                                                                     Võ Thị Sen
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021

Thời gian đăng: 30/12/2020

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong

Thời gian đăng: 20/10/2020

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI

Thời gian đăng: 17/12/2020

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụn

Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng

Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

163/BC-TTYT

Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 04/07/2019

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đán

Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019

Thời gian đăng: 30/09/2019

Số 3385/BYT-KH-TC

Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Số 09/2019/TT-BYT

Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thời gian đăng: 05/07/2019

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay860
  • Tháng hiện tại37,622
  • Tổng lượt truy cập1,161,389
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây